ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ

พ.ต.ท.ชาญณรงค์  ผาลิกา
ผู้จัดการ

นางศิริพร ดอกจันทร์
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางทิพรัตน์ กมลภพ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางเอื้ออารี หล้าหาญ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางกัลยา มโนชัย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางศุภวรรณ์ อาจหาญ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวพิมพ์จันทร์ นัยผ่องศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธราเทพ  วงศาอ้วน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์