ประวัติสหกรณ์ฯ

ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อ 1 มกราคม พุทธศักราช 2514 โดยจดทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ซึ่งได้รวมกลุ่มข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองกับกำการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทสหกรณ์การธนกิจ เลขหมายทะเบียน 109/15595 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2514 ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2511 โดยใช้อาคารกองการตำรวจภูธรกาฬสินธุ์ เป็นที่ทำการและการรวมกลุ่มกันในครั้งนี้ จนถึงปี พุทธศักราช 2520 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกาฬสินธุ์ จำกัด ต่อมาเมื่อปี พุทธศักราช 2551 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด และมีคณะกรรมการจำนวน 55 ชุด