วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นสหกรณ์มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมใจบริการ

พันธกิจ

1.สร้างความมั่นคงด้านการเงิน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก
2.ส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์และสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเป็นสมาชิกของสหกรณ์
3.ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์และกิจการของสหกรณ์
4.ให้บริการอย่างมีคุณภาพ จัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง ตอบสนองความต้องการของสมาชิก และยึดมั่นอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
5.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และร่วมมือกับสหกรณ์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่น