บริการสินเชื่อ

หลักเกณฑ์การกู้ เริ่มใช้หลักเกณฑ์ในการกู้ใหม่

กู้เงินสามัญ กู้ได้สูงสุด 3,500,000 บาท
📌1.ใช้ผู้ค้ำประกันเงินกู้ 5 แสนบาท ต่อ 1 คน เช่น (จำนวนเงินกู้ ระหว่าง 0-500,000 ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน)
📌2.กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 200 งวด
📌3.ต้องมีหุ้น 25% ของวงเงินกู้
📌4.กู้ได้สูงสุด 80 เท่าของเงินได้รายเดือน รวมเงินประจำตำแหน่ง แต่ไม่เกิน 3 ล้าน 5 แสนบาท และเงินเดือนคงเหลือเมื่อหักทุกอย่างแล้ว คงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 พันบาทถ้วน
4.1 เอกสารประกอบการทำสัญญา + ภาพถ่ายกับหัวหน้าสถานี + และการขอเครดิตบูโร 4.2 พร้อมหลักฐานการทำสมาคมฌาปนกิจครบถ้วนตามเกณฑ์การกู้ สำหรับสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี
📌5.สมาชิกฯบำนาญ กู้สามัญได้ไม่เกิน 1,200,000 บาท (ไม่ต้องถ่ายรูปกับ ไม่ต้องมีเครดิตบูโร)
📌5.เมื่ออายุครบ 60 ปี ต้องมีหนี้คงเหลือ 1,500,000 บาท
📌6.กู้ทุนเรือนหุ้น กู้ได้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา
📌7.เริ่มประกาศใช้ 1 กันยายน 66 เป็นต้นไป
📌8.กู้สัญญาเดิมอีกรอบได้ เมื่อชำระงวดมาแล้ว 8 งวดขึ้นไป เท่านั้น

กู้เงินฉุกเฉิน กู้ได้สูงสุด 100,000 บาท (ส่งสัญญาเมื่อใดก็ได้ ในวันและเวลาทำการ)
📌1.ใช้ผู้ค้ำประกันเงินกู้ 1 คน เท่านั้น
📌2.กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 12 งวด
📌3.กู้ได้ไม่เกิน ทุนเรือนหุ้นที่ตนมีอยู่ เท่านั้น
📌4.กู้ได้สูงสุด 2 เท่าของเงินได้รายเดือน รวมเงินประจำตำแหน่ง แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท และเงินเดือนคงเหลือเมื่อหักทุกอย่างแล้ว ต้องคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 พันบาทถ้วน
4.1 เอกสารประกอบการทำสัญญา สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดของผู้กู้
📌5.เริ่มประกาศใช้ 1 กันยายน 66 เป็นต้นไป 📌6.กู้สัญญาเดิมอีกรอบได้ เมื่อชำระงวดมาแล้ว 2 งวดขึ้นไป เท่านั้น

“หมายเหตุ สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินสามัญแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจใดๆเลย ให้ท่านมาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจแลชำระเงินด้วยตนเอง ที่สหกรณ์ และเมื่อสมาคมรับท่านเป็นสมาชิกแล้ว จึงจะสามารถกู้สามัญได้”

กู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสภาพคล่อง กู้ได้สูงสุด 2 แสนบาทถ้วน
📌1.ใช้ผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 1 ราย
📌2.กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 48 งวด
📌3.เมื่อกู้แล้ว เงินเดือนของผู้กู้ เมื่อหักทุกอย่างแล้ว ต้องคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 พันบาทถ้วน เท่านั้น
3.1 เอกสารประกอบการทำสัญญา สำเนาบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน และ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ต้องให้การเงินรับรองสำเนาด้วย) 📌 4.หากสมาชิกกู้เงินสามัญ กู้เงินฉุกเฉินหรือสัญญาอื่น ใด ในเดือนนั้นๆแล้ว จะไม่สามารถกู้พัฒนาได้ในเดือนนั้นๆ ได้ 📌 5.สมาชิกฯสามารถกู้ใหม่ได้ แต่ต้องชำระ มาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวด หรือ กึ่งหนึ่งของจำนวนงวด ที่สมาชิกเลือกชำระ หรือ ชำระมากกว่ากึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ที่สมาชิกกู้ จึงจะสามารถกู้ใหม่ได้ 📌 6.เมื่อกู้แล้วจะต้องนำมาหักชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน หรือหนี้อื่นๆ (ยกเว้นหนี้เงินกู้สามัญ) 📌7.เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567

กู้ทุนเรือนหุ้น จำนวนที่กู้ได้สูงสุด (ตามที่คณะกรรมการพิจารณา)
📌1.ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันเงินกู้
📌2.กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 200 งวด
📌3.กู้ได้ไม่เกิน 90 เปอร์เซ็นต์ของทุนเรือนหุ้นที่ตนมีอยู่ เท่านั้น (และเงินเดือนคงเหลือเมื่อหักทุกอย่างแล้ว ต้องคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 พันบาทถ้วน)
3.1 เอกสารประกอบการทำสัญญา สำเนาบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน และ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
📌4.เริ่มประกาศใช้ 1 กันยายน 66 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : สำหรับการกู้สามัญ กู้ทุนเรือนหุ้น และ กู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสภาพคล่อง สามารถส่งสัญญาเงินกู้ได้ ภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น ในวันและเวลาทำการ หรือ ตามแต่ วิทยุส่งในแต่ละเดือน ที่สหกรณ์ฯจะดำเนินการแจ้งไปยังทุก สภ.