ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ

พ.ต.อ. เอิบ   พลายบัว
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นาย สุเทพ พันธุลาภ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ร.ต.อ.หญิง ยุวะลัย อาจหาญ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ร.ต.อ บพิตร ไชยสถิตย์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ร.ต.อ.หญิง วรรณภา ภูผานิล
ผู้ตรวจสอบกิจการ