อัตราดอกเบี้ย


ประเภทเงินกู้อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ / ต่อปี
เงินกู้สามัญ7.00
เงินกู้ฉุกเฉิน7.00
เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น6.75

ประเภทเงินฝากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
ร้อยละ / ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์3.25
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ3.25